Tarım Danışmanı Nasıl Olunur?

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerince Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasına İlişkin  Uygulama Esasları


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-

Bu esasların amacı; tarımsal kalkınma kooperatiflerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinde karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi, çözümü ve ortaklarının bilgi ihtiyaçlarının zamanında ve yeterlikte karşılanması için tarımsal kalkınma kooperatiflerince Bakanlığın uygun göreceği niteliklere haiz tarım danışmanından hizmet satın alınmasına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-

Bu esaslar, birinci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için,  tarımsal kalkınma kooperatiflerince hizmet satın alınacak danışmanların niteliklerini, seçimini, eğitilmelerini, çalışma esaslarını, tarım danışmanlarının bakanlık ve kooperatifler ile ilişkilerini ve tarafların görev ve sorumluluklarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3-

Bu esaslar; 441 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 3476 Sayılı  Kanunla değişik 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, 26 Temmuz 2001 Gün ve 24474 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik, 2005/8503 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve buna dair 2005/13 Nolu Tebliğ ile  05.07.2005 tarih ve B.12.0.APK.0.06.319/228 Sayılı Bakanlık Makamı Olurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu esaslarda geçen,

a)Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b)TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c)İl Müdürlüğü: İl Tarım Müdürlüklerini,

d)İlçe Müdürlüğü: İlçe Tarım Müdürlüklerini,

e)Tarım Danışmanı: Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin hizmet satın alacağı Bakanlığın uygun göreceği niteliklere haiz ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendislerini,

f)Kooperatif: 3476 Sayılı Kanunla değişik 1163 Sayılı Kooperatif Kanununa göre kurulmuş Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

 

Projede Görev Alacak Kurullar, Birimler ve Çalışma Usulleri

 

Projede Görev Alacak Kurullar ve Birimler

Madde 5-

Uygulamanın koordinasyonu ve yürütülmesi ile ilgili işlemler, Merkez de Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nde oluşturulacak Koordinasyon   Birimi, illerde ise İl Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

 

İl Yürütme Kurulu

Madde 6- Uygulamayı yürütmek üzere İllerde Tarım İl Müdürü Başkanlığında Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, Destekleme Şube Müdürü,  Kontrol Şube Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ve gündeme göre kurul başkanı tarafından belirlenecek kooperatifin yönetim kurulu üyelerinden  oluşur. Kurul, gerekli hallerde kurul başkanı tarafından toplanır.

 

İl Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 7-

a)  Tarım danışmanlarının verimliliklerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim programlarını hazırlamak,

b)  Tarım danışmanlarının çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, ilgili şikayetleri incelemek, çözmek ve ilgili yerlere aktarmak, yürütülen faaliyetleri belirlenecek dönemler halinde kooperatifler bazında olmak üzere Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.

c)  Tarım Danışmanlarının ve kooperatiflerin bu uygulama esaslarına uymamaları durumunda  uyarmak,  kooperatiflerin ve ortaklarının 2005/8503 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve buna dair 2005/13 Nolu Tebliğ ile   tarım danışmanından hizmet almaktan doğan hak ve menfaatlerden men edilmesini teklif etmek,

d)  Bakanlıkça tarımsal danışmanlık  hizmeti satın alınmasına yönelik hazırlanmış olan bu uygulama esasları kapsamında, hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması yönünde kooperatif genel kurulunca karar alınması için teklifte bulunmak.

e)  Uygulamaya ilişkin olarak Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tarım Danışmanlarının Nitelikleri, Seçilmeleri, Eğitimleri ve Çalışma Esasları

 

Tarım Danışmanlarının Nitelikleri

Madde 8-

a)  T.C. vatandaşı olmak.

b)  Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu   üniversitelerin Ziraat Fakülteleri, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Bölümü ve Veteriner Fakültelerinden  mezun olmak.

c)  Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

d)  Sağlık bakımından danışmanlık hizmetlerini yapmasına engel hali olmamak.

e)  Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak.

f)   Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak.

g)  İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

 

Duyuru ve Müracaat

Madde 9-

Genel Kurullarında bu uygulama esasları kapsamında tarım danışmanından hizmet satın alma kararı alan ve yetki veren Kooperatifler;  İl Müdürlüğü koordinasyonunda mahalli araçlar ile il sınırları içerisinde duyurunun yapılmasını sağlar. Bu duyuruda, müracaat ve seçim tarihi ile danışmanlarda aranan nitelikler  yer alır.

 Müracaatlar Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Müracaat Kabul Bürolarına yapılacak olup aşağıdaki belgeler istenir.

a)  Müracaat dilekçesi,

b)  Diploma  / Çıkış belgesinin  tasdikli sureti ,

c)  Askerlikle ilgili  durumunu gösterir belge,

d)  Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı-Fotoğraflı),

e)  İkametgah ilmühaberi.

f) Varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi örnekleri ile sertifika, iş tecrübesi vb  belgeler.

 

Değerlendirme ve Seçim

Madde 10-

Müracaatlar üzerinde gerekli incelemeler yapmak ve adaylarla görüşmek suretiyle,  Tarım İl Müdürü başkanlığında İl Yürütme Kurulu Üyelerinden Tarım İl Müdürlüğü temsilcilerinden 3 ve  kooperatif yönetim kurulunun 3 üyesinden oluşan  7 (yedi) kişilik  seçim kurulunca  gerekli şartları taşıyanlar arasından bir asil üç yedek olmak üzere danışman listesi hazırlanır.

 

Sözleşme Yapılması

Madde 11-

Asil olarak belirlenen tarım danışmanına, kooperatif yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde tarım danışmanının bu uygulama esaslarının 8. maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir belgeleri tamamlanması durumunda kooperatif adına yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda yetkilendirilen kooperatif başkanı ile tarım danışmanı arasında sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil tarım danışmanı tarafından 10 gün içerisinde sözleşme yapılamaması durumunda yedek listeden sıralamaya göre danışmanlara tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir.

Kooperatif ve tarım danışmanı arasında imzalanacak olan sözleşmelerin örneği Bakanlık tarafından hazırlanır. Taraflarca  düzenlenen  sözleşme, İl Müdürünün Bakanlık tarafından hazırlanan bu uygulama esaslarına uygunluğu açısından  kontrol ve onayını müteakip yürürlüğe girer.

 

Tarım Danışmanlarının Eğitimleri

Madde 12-    

Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından danışmanlara yönelik eğitim programları hazırlanır ve danışmanlar bu eğitimlere iştirak etmekle yükümlüdürler.

 

Tarım Danışmanlarının Çalışma Esasları, Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 13-

a)  Tarım danışmanları, kooperatif ve  ortaklarının tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmalarını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmalarını sağlayacak danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdürler.

b)  Tarım danışmanları, sorumlu oldukları kooperatifin çalışma bölgesinde ikamet etmek zorundadırlar.

c)  Tarım danışmanları, çalışma süreleri içinde programlanan ve kendilerine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdürler.

d)  Tarım danışmanları, kooperatif üyelerine yönelik faaliyetlerini ve  hizmetlerini kayıt altına alır, bir suretini İl/İlçe Müdürlüklerine teslim eder, kooperatifin ortaklar bazında üretim durumlarını, faaliyetlerini ve tarımsal varlıklarını belirlenecek sürelerde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirir. Bu kayıtların yapılabilmesi için gerekli olan formlar İl/İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla danışmanlara ulaştırılır.

e)  Kooperatif ve üyelerine danışmanlık hizmetinin verilmesinde uygulama yanlışlığı, hatalı telkinde bulunulması, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun yapılmaması, meslek ahlakına aykırı davranılması, bilgi ve deneyimin üyelerin yararına kullanılmaması gibi nedenlerle kooperatif üyelerinin zarara uğraması durumunda bu zarar genel hükümlere göre danışmandan tahsil edilir. Ancak danışmanın uyarılarını dikkate almayan üye/üyelerin tazmin talepleri geçersizdir.

f)   Tarım danışmanı, hizmet sözleşmesi süresince hiçbir tarımsal ticari faaliyette bulunamaz, tarımsal girdilerin ve ürünlerin satımını/alımını ve reklamını yapamaz.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Çalışma Süresi ve Fesih

Madde 14-

Tarım danışmanı ile  kooperatif arasında altı aydan az olmamak üzere tarafların  uygun göreceği sürelerde hizmet sözleşmesi yapılır. Bu sürenin sonunda sözleşmenin yenilenmemesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

 

Sözleşme Bedeli

Madde 15-

Sözleşme bedeli, danışmanlık hizmeti satın alan kooperatif ile bu hizmet veren tarım danışmanı arasında belirlenir.

 

Tarım Danışmanlarının Sosyal Güvenlikleri

Madde 16-

            Tarım danışmanları, serbest meslek mensupları olarak sözleşme karşılığında faaliyetlerine devam edeceklerdir. Serbest meslek mensubu olmalarının gereği olarak tarım danışmanlarının vergi dairesine mükellefiyet tesis etmeleri  ve Bağ-Kur’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bağ-Kur primlerinin hangi seviyeden başlatılacağı ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlarca belirlenecektir.

 

Ekler

Madde 17-

            Bu uygulama esasları doğrultusunda  TEDGEM tarafından kooperatif ve tarım danışmanı arasında yapılacak hizmet  sözleşmesi örneği hazırlanır.

 

Yürütme

Madde 18-

Bu esaslar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü  yürütür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !